top of page

Video Conference

 

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึงมีระบบห้องประชุมเสมือนจริง (Virtual Interactive Conference Room) และระบบห้องเรียนทางไกลแบบตอบโต้ได้ (Distant Interactive Classroom)

 

ระบบห้องประชุมเสมือนจริง (Virtual Interactive Conference Room) ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งสามารถมองเห็นผู้ร่วมประชุมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่คนละสถานที่กัน ผ่านทางจอภาพขนาดใหญ่หรือจอภาพของเครื่อง Computer PC, Notebook และ Web Conference หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาสะดวก เช่น Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

 

ระบบห้องเรียนทางไกลแบบตอบโต้ได้ (Distant Interactive Classroom) การเรียนการสอนที่ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ เวลา (Any Where & Any Time) ของผู้เรียนในชั้นและผู้สอน มีการใช้สื่อการสอนทั้งภาพและเสียง ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือกับเพื่อนร่วมชั้นผ่านทางจอภาพขนาดใหญ่หรือจอภาพของเครื่อง Computer PC, Notebook หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาสะดวก เช่น Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ส่วนผู้สอนสามารถตั้งโปรแกรมติดตามพัฒนาการประเมินผลการเรียนรวมทั้งประสิทธิภาพของหลักสูตรได้

bottom of page