top of page

News & Event Activities

12 เมษายน 2566

ส่งมอบห้องประชุมชั้น 8

29 มีนาคม 2566

ขอบคุณทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ที่เลือกใช้บริการกับทางบริษัท ตั้งแต่ออกแบบระบบ จนดำเนินการติดตั้ง ระยะเวลาประมาณ 5 เดือนเศษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เป็นการทำระบบเครือข่ายขนาดกลาง ภายในระบบประกอบด้วยการติดตัั้ง AcessPoint กว่า 200 ตัว ระบบ Lan 800 กว่าจุด Switch 20 ตัว และติดตั้งสาย Lan เพื่อเชื่อมต่อระบบแต่ละชั้นด้วย Fiber Optic เรียกได้ว่าแทบทุกพื้นที่ในโรงเรียนตอนนี้ต้องเชื่อมระบบเครือข่ายได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบเครือข่าย และระบบอัจฉริยะในโรงเรียน

อุ่นใจคลายกังวลไปกับระบบ Monitoring อย่าง Imaster NEC และความปลอดภัยทางเครือข่าย จาก NextGenFirewall

25 มกราคม 2566

ทางบริษัทได้ทำการส่งมอบงานห้องผลิตสื่อ จำนวน 1 ห้อง ที่สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย

27 ธันวาคม 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้มีการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล ของโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเครือข่ายกระจายสัญญาณตามพระราชบัญญัติ (Wifi-Log)

8 - 9 ธันวาคม 2565

ทาง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ไปร่วมออกบูธในงาน ประชุม สัมมนาและงานนิทรรศการ RIIT2022 ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ด้านหุ่นยนต์โลจิสติกส์อัจฉริยะ

9 พฤศจิกายน 2565

จัดหาติดตั้งระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ ที่ห้องประชุมสถานีกลางบางซื่อ

26 กันยายน 2565

ผลการงานติดตั้งสถานีรถไฟหนองคาย

พร้อมทั้งทำ backdrop

16 กันยายน 2565

ผลงานจากโรงเรียนเซนฟรังสามเสน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในโรงเรียน จัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (core switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (switch)

อุปกรณ์ : Huawei , Sangfor

15 สิงหาคม 2565

ผลงาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (switch) และอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS))

10 สิงหาคม 2565

ผลงานการติดตั้ง WiFi
โครงการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเครือข่ายกระจายสัญญาณตาม
พระราชบัญญัติ (Free WiFi Log)

5 สิงหาคม 2565

ระบบประชุม Video Conference และระบบ Zoom พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยชุมชน 21 แห่งทั่วประเทศ

27 กรกฎาคม 2565

ผลงานติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเทคโนธานี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

05 กรกฎาคม 2565

ผลงานระบบชุดประชุมพร้อมติดตั้งพร้อมโปรแกรมควบคุม เรือนธารกำนัล
ณ บ้านพิษณุโลก

10-12 พฤษภาคม 2565

บริษัท ได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทาง
เครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ให้กับวิทยาลัยชุมชมทั้ง 22 เขตทั่วประเทศไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ มีการตอบคำถามหรือทำโจทย์ตามที่
ผู้บรรยายให้ และมีการแจกของรางวัลต่าง ๆ

29 เมษายน 2565

ทางบริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
ได้มีตรวจติดตาม ISO Surveillance ครั้งที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

1 มีนาคม 2565

ผลงาจากบริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด

ส่งมอบ งานปรับปรุงพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ระบบห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

24 ธันวาคม 2564

งานเลี้ยงปีใหม่ 2564 และแฮปปีเบิร์ดเดย์ เดือน ธันวาคม

*การจัดงานครั้งนี้มีการตรวจหาเชื้อ
โควิดทุกคน

1 พฤศจิกายน 2564

ส่งมอบงาน ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านตัวอย่าง

27 สิงหาคม 2564

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

20 สิงหาคม 2564

เกษตรในร่มอัจฉริยะ
Smart Indoor Farming (Greenhouse Smart Indoor Farming) 
ขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ที่ได้มอบโอกาสและไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์

29 กรกฎาคม 2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการเดินสายใต้ดินเพื่อคงความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบบริเวณ

22 กรกฎาคม 2564

โรงรถจักรบางซื่อ
การส่งมอบงาน โครงการการจัดซื้อจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล LED Dual Color ขนาด 2.49 x 4.25 เมตร พร้อม Software
ลักษณะงาน : แสดงข้อมูลผ่านป้าย LED เพื่อแสดงสถานะรถจักรที่วิ่งเข้าซ่อมในศูนย์หัวรถจักรบางซื่อ

7 กรกฎาคม 2564

ผลงานการปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้วยการประชุมวีดิทัศน์ (Teleconference)

13 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบบประชุมทางไกล #VDOConference มีความจำเป็นอย่างมากในการจัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการในงานด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการ ติดตั้งระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องประชุม 
ณ ห้องประชุมใหม่ #การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ระบบกล้องตรวจสอบและตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ตรวจวัดไข้ ให้กับทำเนียบรัฐบาล

29 พฤศจิกายน 2562

The Expert ICT Co.,Ltd. ร่วมมือกับ Geosat Aerospace & Technology Inc. ประชุมหารือ ศึกษาวิธีการและแนวทางการนำเทคโนโลยีโดรน เข้ามาใช้เพื่อการสำรวจ การวางแผน การประเมิณผลผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรในไต้หวัน ศึกษาตัวอย่างวิธีการการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรในไต้หวัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการเกษตรในประเทศไทย

13-15 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  ร่วมงาน วิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2562  ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 
โดยนำ Solution อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ Solution SamrtFarming จัดแสดงภายในงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก

8 สิงหาคม 2562

ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd  เข้าติดตั้งทดสอบระบบ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ห้องประชุมสถานีรถไฟยะลา   กับส่วนกลางของการรถไฟแห่งประเทศไทย
จัดประชุมโดยไม่ต้องเดินทางไกล สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย 

23 เมษายน 2562

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 
ปีนี้ผู้ใหญ่ใจดีพาพนักงานยกขบวนไปพักร้อน  หนีร้อนเมืองไทยไป ช๊อป ชิม ชิว แชะ ตามล่าชานามไข่มุก เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “อัญมณีที่ซ่อนอยู่ของเอเชีย”  ประเทศไต้หวัน 

13 เมษายน 2562

สวัสดีปีใหม่ไทย 🙏
สุขสันต์วันสงกรานต์

27 ธันวาคม 2561

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 หมูทอง🐖
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
    ขอขอบคุณผู้บริหาร สำหรับรางวัลใหญ่ทอง 20 เส้น และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ที่มอบให้กับพนักงานทุกๆๆ คนช่วยสร้างกำลังและแรงใจเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆๆ ในปีใหม่
เพื่อพิชิตเป้าหมายปีหน้า #ทีมTheExpertICT เราสู้ๆๆ

1-3 พฤศจิกายน2561

“IoT Card Type Location Tracking Device” จากประเทศญี่ปุ่น และ “Digital Classroom Solutions”
โดย บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
ในงาน National Engineering 2018 
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 วันที่ 1-3 พ.ย. 2561
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

28 กันยายน 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสนับสนุนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะความรู้ เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้

28 พฤษภาคม 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมทำกิจกรรม โครงการ เติมยิ้มให้กัน  แบ่งปันให้น้อง ...2561 มอบทุนการศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ของเล่นตุ๊กตา ให้กับน้องๆ
✅โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุตร
ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
✅โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

30 เมษายน 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมกับ Sangfor Technologies (Thailand) จัดงานสัมมนา Enable Organizations Innovation with Sangfor Solutions 
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561  @โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

9 เมษายน 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีสงกรานต์ ถือ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา

2เมษายน2561

รวมภาพการติดตั้ง ทดสอบระบบ  โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด LED (Indoor) จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

19 มีนาคม 2561

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด โดยคุณณภัค วรธิติพงศ์  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจดิจิทัลและบริการ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มีนาคม 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 Trip Japan 
ขอส่งภาพความสุข ความประทับใจ
และขอขอบคุณผู้บริหาร ทีมงานทุกท่าน ...ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ วิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นแท้ๆ  ได้รับความสุข สนุกสนานมากมาย พักผ่อนเต็มที่...เติมพลังเต็มเปี่ยม
🗻🗻🗻👏👏👏
พร้อมลุยงานกันต่อเพื่อเป้าหมายของเรา

มีนาคม 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 
บริษัทฯ ส่งทีมงานไปพักร้อน สัมผัสหิมะ และอากาศหนาว☃️☃️☃️ที่ประเทศญี่ปุ่น 
เติมพลังให้เต็มปอด กลับมาพร้อมลุยงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้... แบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยส่งทีมแรกไปก่อนเดินทาง วันที่ 4-8 มีนาคม 2561 เก็บภาพมาฝากกันค่ะ

1 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นำ Product  Mobile Device Management (MDM) จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดแสดงและทดลองใช้งาน ภายในงาน “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA)

30 ธันวาคม 2560

ส่งท้ายปีเก่า ...สวัสดีปีใหม่ 2561🎉🎉🎉
ขอบคุณผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน...
”ทุกท่านมีส่วนร่วมในความสำเร็จ”
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสิ่งดีดี ในปีใหม่

22 ธันวาคม 2560

รวมภาพ ผู้บริหารและพนักงาน  มอบรอยยิ้มส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2561 ให้กับลูกค้าทุกท่าน
"ความสำเร็จของลูกค้า คือเป้าหมายและความภาคภูมิใจของบริษั

19-21 ธันวาคม 2560

บริษัทจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย" ให้กับผู้แทนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเดอะเวอร์ติเคิล สวีท กรุงเทพ

10 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อาคารรัฐสภา

28 กรกฎาคม 2560

บริษัทจัดประชุมกลางปี 2560
พาชมพระราชวังบางประอิน
เที่ยวกรุงเก่า "อยุธยา"

1 มิถุนายน 2560

บริษัทฯ ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 
ณ ห้องประชุมการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 7 แห่ง

29 พฤษภาคม2560

บริษัทฯ ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One พร้อมโต๊ะเก้าอี้  กับโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว  จำนวน 69 ชุด

23 พฤษภาคม 2560

ผู้บริหาร และทีมงาน The Expert ICT ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
#ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
และเยี่ยมชมนิทรรศการ #ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ
กรมพัฒนาที่ดิน

16-19 พฤษภาคม 2560

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบ Video Conference  เป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาทักษะการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10-14 พฤษภาคม

วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดทริปท่องท่องประจำปี 2560 โดยปีนี้พาพนักงานและครอบครัวไปเที่ยวต่างแดน สัมผัสวัฒนธรรม และอาหารประจำชาติ
ณ ประเทศเกาหลีใต้

9 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด) มอบโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก  
โครงการ "เติมยิ้มให้กันแบ่งปันให้น้อง"

9 พฤษภาคม 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก (แม่สอด) มอบโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จ.ตาก  
โครงการ "เติมยิ้มให้กันแบ่งปันให้น้อง"

5 มีนาคม 2560

วันที่ 5 มีนาคม 2560 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด คณะผู้บริหาร และพนักงาน  ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 สิงหาคม 2559

ทีมงาน The Expert ICT มีส่วนร่วม ในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน #โรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference )   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ โรงเรียนในสังกัด 77 เขต พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางสถานี ETV. 
วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทางสถานี ETV. 

4 สิงหาคม 2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd เข้าทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ณ ห้องประชุม  ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

22 มิถุนายน 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ 2 รายคือ  
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด 
จัดสัมมนาเพื่อแนะนำนวัตกรรมของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ
ในหัวข้อ “Smart Campus & City In The Digital Era” 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เวลา 8.45-16.00 น. 
ณ ห้อง Ballroom B โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

27 พฤษภาคม 2559

โครงการ เติม "ยิ้ม" ให้กันแบ่งปันให้น้อง
โรงเรียน บ้านวังใหญ่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ได้รับการต้อนรับจากทาง คุณครูและนักเรียน อย่างดี

13 พฤษภาคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดในงาน "นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู" 
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ  เมืองทองธานี  
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 เมษายน 2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 #TheExpertICT  
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ...
รดน้ำขอพร...วันสงกรานต์ จากท่านผู้บริหารทุกท่าน 
พร้อมทั้ง เลี้ยงฉลองวันเกิดพนักงานที่เกิดเดือนเมษายน 
...บรรยากาศชื่นมื่น  มีความสุขกันถ้วนหน้า...

14-18 มีนาคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
จัดอบรมหลักสูตร “ Cloud Computing ” 
ให้กับวิทยาลัยชุมชน  ทั่วประเทศ
วันที่   14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมเดอะ เวอร์ติคอล สวีท กรุงเทพฯ

10-11 กุมภาพันธ์ 2559

ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการถ่ายทอดสด Streaming ผ่านช่อง You Tube ใน 
"งานวันการศึกษาเอกชน 59 "
ระหว่างวันที่10-11กุมภาพันธ์ 2559 ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

20-22 มกราคม 2559

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ร่วมออกบูธ "งานการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่32 (WUNCA 32nd)” 
ระหว่างวันที่ 20–22 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้นำ Product Video Conference ,Digital Digital Signage , SendQuick ,ระบบ Security และ Server,Storage & Access Control พร้อมสาธิตการใช้งานจริง #TheExpertICT

19-22 มกราคม 2559

วันที่ 19-22 มกราคม 2559 บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด จัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 หลักสูตร Network Security ให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน  ทั่วประเทศ 
ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี #TheExpertICT

4 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 
ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานสัมนาวิชาการ ICT Solution และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น ของประเทศไทย 
"Thailand Local Government Summit 2015" 
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-11.20 น.  
ณ ห้องอโศก2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

1 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 1 พ.ย. 2558 ผู้บริหาร พร้อมกับพนักงาน The Expert ICT ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดศรีเจริญธรรม อ.หันคา จ.ชัยนาท

16 ตุลาคม 2558

ทีมงาน The Expert ICT เข้าบริการดูแลอุปกรณ์ระบบ  สำหรับการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) เรื่อง นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จำนวน 225 เขตทั่วประเทศ  ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

15 ตุลาคม 2558

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางทีมงาน The Expert ICT  ได้จัดบรรยาย แนะนำบริษัท และแนะนำ Solution ระบบ BAS ,ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบสารสนเทศ e-Workfow , การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบำรุงรักษา ฯลฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

22 กันยายน 2558

วันที่ 22 ก.ย. 2558 ทีมงาน The Expert ICT ได้นำระบบประชุมทางไกล (Video Conference System ) และระบบ CCTV 
ร่วมออกบูธภายในงาน "สร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย"  
โดยมี พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง เป็นประธานเปิดงาน 
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  ที่ ฐานทัพอากาศ เขตดอนเมือง

15-16,22-23
กันยายน 2558

อบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference System ) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และมือถือ  ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น วันที่ 15-16, 22-23 กันยายน 2558 #TheExpertICT

8 กันยายน 2558

วันที่ 8 กันยายน 2558  บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด  
ร่วมจัดแสดงบูธ ภายในงานสัมมนา IPV6 ประจำปี 2558 
จัดโดย ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ,4 ชั้น 4  
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

18 สิงหาคม 2558

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT จัดฝึกอบรมวิธีการใช้งาน  และการใช้อุปกรณ์  โครงการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

29 กรกฎาคม 2558

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล ( Video Conference ) ณ สำนักงานบริการลูกค้ากสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

27-28 กรกฎาคม 2558

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ทีมงาน The Expert ICT Co.,Ltd  ส่งมอบอุปกรณ์ ระบบ Video Conference จำนวน 15 ชุด ณ สำนักงานบริการลูกค้ากสท เขตตะวันออก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

23 กรกฎาคม 2558

บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดประชุมทางไกล Video Conference ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง (สพฐ.) กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ (สพป.) เรื่อง การประเมินผลทางการศึกษา

22-24 กรกฎาคม 2558

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

16 กรกฎาคม 2558

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คุณจิระ  จิรัจฉริยากูล ผู้อำนวยการบริหาร เป็นผู้แทนของ บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับมอบเกียรติบัตรในฐานะผู้สนับสนุนโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน " ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

6 กรกฎาคม 2558

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 The Expert ICT  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการประชุมด้วย ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-10 ณ ห้อง Doc. ชั่น 10

29 มิถุนายน 2558

The Expert ICT Co.,Ltd. จัดอบรม In house Training  หลักสูตร "นักบริการมืออาชีพ" วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าของเรา

27 มิถุนายน 2558

ทางบริษัทฯได้จัดประชุมสัมมนาครึ่งปี ในหัวข้อ"พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ" วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไกรทอง ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด ตามคำขวัญของบริษัท ที่ว่า "ความสำเร็จของลูกค้า คือ เป้าหมายและความภาคภูมิใจของเรา"

26 มิถุนายน 2558

ทางบริษัท The Expert ICT จัดสัมมนา 
เรื่อง “Digital e-learning by The Expert ICT” 
พร้อมทดลองใช้งานจริง 
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 
ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.30 น. 
ณ ห้อง อโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

25 พฤษภาคม 2558

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558  ทีมงาน The Expert ICT พร้อมกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน  ร่วมกันประชุมตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ @วิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน

21 พฤษภาคม 2558

วันที่ 21 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานกล้องวงจรปิด : สถาบันพระปกเกล้า

20-21 พฤษภาคม 2558

ผู้บริหาร The Expert ICT ร่วมงาน  "Huawei Network Congress 2015", China  วันที่ 20-21 May 2015 

20 พฤษภาคม 2558

วันที่ 20 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT จัด Training Fortinet Basic Configuration ณ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ

18 พฤษภาคม 2558

วันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ทีมงาน The Expert ICT จัดฝึกอบรม วิธีการใช้งานอุปกรณ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 มีนาคม-3 เมษายน 2558

รวมภาพการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร  "Advanced Network Monitoring"  The Expert ICT กับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558  ณ  โรงแรมพรีมา วิลล่า พัทยา  จ.ชลบุรี

30 มีนาคม-7 เมษายน 2558

The Expert ICT ได้นำระบบ Teleconference เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผ่านโครงข่าย TOT เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแพทย์อาศา คอยตรวจรักษาผู้ป่วยผ่านระบบ Telemedicine ในโครงการ “สุขศาลาพระราชทาน”  ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
โดยสามารถเยี่ยมชม และดูการสาธิตได้ที่ ร้านกาชาด TOT บริเวณสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ งานกาชาดประจำปี 2558 สวนอัมพร