top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       เนื่องด้วย ปัจจุบันมีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งมีการเข้าถึงข้อมูลโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล โดยประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้ในรูปแบบกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       ดังนั้น บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด "บริษัท" จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในครอบครองและการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด อนึ่ง เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่าน บริษัทจึงดำเนินการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท

ดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png
customer-service-agent.png
qrcodeนโยบายคุ้มครองข้อมูล_.png
สแกนเพื่อดูนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bottom of page