Products & Services

Video & Audio Conference

          ระบบประชุมทางไกล (Video Conference Systems) ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจุบัน และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายทำให้ใช้กันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ทางด้านการศึกษา ทางธุรกิจ และทางการแพทย์ เป็นต้น 

 

         บริษัทฯ ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทางหลวง กระทรวงพลังงาน การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

Smart Video Conference-ClearOne
Smart Video Conference
Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png
Cyber Security

ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันการถูกโจมตีในเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ Cyber Security คุณภาพสูง ที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

B03-paloalto-2-removebg-preview_edited.png
IPTV

ระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านระบบ IP และใช้งาน Multimedia ผ่านเครือข่ายบรอดแบรนด์ภายในประเทศ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Server Storage

Server  เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดความล่าช้าและลดระยะเวลาของการหยุดทำงานระบบต่างๆ ใช้งานง่าย และสามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการขยายระบบเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่วับซ้อน

 

 

Network Infrastucture

Wire Lan : ออกแบบและติดตั้งระบบ Network และ อุปกรณ์ Switch ที่ได้มาตรฐาน 

Wireless Lan : อุปกรณ์ระบบ  Access Point และอุปกรณ์ Wireless Controller ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย
ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย

 

 

Cloud

บริการ Cloud เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบเสมือน ( Virtualization) หรือ Infrastructure as a Service ที่มีประสิทธิภาพสูง
บริหารจัดการทรัพยากรได้ตามต้องการ  และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขยายระบบเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ซับซ้อน

 

 

CCTV

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้ เพื่อดูแลความปลอดภัยพื้นฐาน
ของบุคลากรและทรัพย์สิน