top of page

Smart CCTV

 

ระบบกล้องวงจรปิด (Smart CCTV) เป็นระบบการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพเพื่อดูภาพผ่านจอภาพ (Monitor) และบันทึกภาพ ซึ่งเรียกว่า DVR โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก เช่น ห้องควบคุม ห้องนอน ตู้ไฟ เป็นต้น

 

ระบบกล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัย ที่ใช้ตรวจการณ์ เฝ้าระวังภัย หรือสอดส่องดูแลด้วยการจับดูภาพในตำแหน่งที่ต้องการและบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ สามารถใช้ในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือภายในสถานที่ทำงานต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับระบบการควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และสามารถใช้ในการวัดปริมาณต่างๆ เช่น ใช้ในการตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ตรวจสอบจำนวนคนเพื่อการปิด-เปิดระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

Download
bottom of page