top of page

            ระบบ Network Security เป็นระบบที่ให้ความสำคัญในการปกป้องระบบสื่อสารและระบบเครือข่าย ซึ่งจะป้องกันและตรวจจับผู้บุกรุกที่ต้องการเข้ามาในระบบเครือข่าย ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเสริมสร้างให้ระบบมีความปลอดภัย ทั้งในด้านของการรักษาความลับ (Privacy) และในด้านของความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)

 

            ระบบ Network Security เป็นการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลทุกๆ ส่วนที่ผ่านเข้าและออกในระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามนโยบายหรือรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะยอมให้มีข้อมูลอะไรผ่านได้บ้าง และจะบล็อกข้อมูลอะไรบ้าง ทำให้การบริหารความปลอดภัยง่ายขึ้น และมีสมรรถภาพการป้องกันที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยลดช่วงเวลา Down - Time ที่เกิดจากภัยคุกคามแต่ละประเภท รวมถึงช่วยประสานงานในด้านการแจ้งเตือน การบันทึกการใช้งาน และการรายงานสรุปผลด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ

Download
bottom of page