top of page

Lecture Capture

 

ระบบ Lecture Capture เป็นระบบบันทึกการเรียนการสอนหรือการสัมมนาอบรม ที่สามารถบันทึกข้อมูลการสอนหรือการสัมมนาอบรมไว้ดูย้อนหลังได้

 

ระบบ Lecture Capture สามารถบันทึกการสัมมนาอบรม การเรียนการสอน หรือการประชุม โดยระบบสามารถบันทึกภาพผู้บรรยายผ่าน Web Cam โดยระบบสามารถบันทึกผู้บรรยายพร้อมเอกสารในการอบรม การเรียน การประชุมไปจัดเก็บไว้ใน Server หรือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วจัดเก็บไว้ใน Server โดยที่ Server จะมีระบบค้นหาเพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเสมือนเรามี YouTube Server เป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นเอกสารที่ใช้ในการอบรม ทั้งยังสามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม การเรียนหรือการประชุมจากผู้บรรยายจากคนใดคนหนึ่งได้ มาเปิดชมเพื่อทบทวนได้ตามอัธยาศัยและมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานสามารถทำงานและศึกษาอยู่ที่บ้านได้อย่างสะดวกสบายและประหยัดเวลา

Download
bottom of page