top of page

e-Learning

         ระบบ e-Learning ที่บริษัท The Expert ICT นำเสนอเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ e-Learning โดย LMS ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักเช่นการบริหารจัดการผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนด้วยตัวผู้เรียนเองได้ (self registration) หรือผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าผู้เรียนจำนวนมากเข้าสู่ระบบได้โดยอัพโหลดไฟล์หรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้เรียนจากภายนอกได้อย่างง่ายดาย มีการโต้ตอบซักถามระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน เครื่องมือสร้างเนื้อหา ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างเนื้อหาขึ้นเองได้โดยระบบมีเครื่องมือรองรับและสามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหาภายนอกโดยเนื้อหาสามารถนำเข้าระบบได้เช่น เอกสาร, วีดีโอ, เสียง, แฟลช เป็นต้น

 

         กำหนดหลักสูตรให้กับผู้เรียนโดยสามารถกำหนดให้ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าเรียนก่อนเข้าเรียน e-commerce สามารถติดตามความคืบหน้าการเรียนของผู้เรียนและเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรสามารถออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน ห้องเรียนเสมือนจริงโดยผู้เรียนกับผู้สอนสามารถอยู่คนละสถานที่กันทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง การมอบหมายงาน(การบ้าน)ให้กับผู้เรียนเพื่อทบทวนกับสิ่งที่ได้เรียนมา แบบทดสอบออนไลน์ประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (post test) แบบสำรวจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหลังทำแบบทดสอบ การติดต่อสื่อสาร twister, chat, blog และแหล่งความรู้ Wikipedia, รายงานผลเชิงสาระสนเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิงลึก รองรับการเรียนแบบผสมผสาน(Blended Learning) คือการเรียนแบบออนไลน์, เรียนในชั้นเรียน และ การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม

 

Download
bottom of page