top of page

Smart farming

for precision agriculture

Smartfarm Cloud platform.jpg

Smart Farming สำหรับเกษตรกลางแจ้ง 

Smart farming กลางเเจ้ง.png

•          เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกและทำการเกษตรได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลสภาพปัจจัยการเพาะปลูกในไร่ทั้งแบบเรียล-ไทม์ และแบบย้อนหลัง

•          การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสภาพปัจจัยการเพาะปลูกสามารถช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนทั้งในด้านแรงงาน น้ำ ปุ๋ย สารเคมีและยาฆ่าแมลง

•          ช่วยเกษตรกรในการประหยัดเวลาและสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเข้าใจลักษณะสภาพภูมิอากาศในไร่ของตนได้อย่างถูกต้อง

•          ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพืชและลดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์

•          เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสร้างโมเดลหรือสูตรในการปลูกพืชแต่ละชนิดได้ นอกจากนี้ยังใช้ในการสร้างโมเดลการเกิดโรค และแมลงในพืชได้อีกด้วย

•          เกษตรกรสามารถใช้โดรนในการทำแผนที่ไร่ ทำให้มองเห็นลักษณะทางกายภาพของไร่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดรนในการทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของพืช เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลพืชให้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นได้

ประโยชน์

Smart Farming สำหรับเกษตรในร่ม

Smart Fsrming เกษตรในร่ม.png
ประโยชน์

•          สามารถแสดงผลข้อมูลสภาพปัจจัยการเพาะปลูกแบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้สามารถเลือก ดูข้อมูลต่าง ๆเพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรมทางการเกษตรได้ เช่น การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย การระบายความร้อนในโรงเรือน การให้แสงพืช เป็นต้น

•          มีฟังก์ชันการพยากรณ์อากาศโดยสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้สูงสุด 12 ชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศภายในไร่มาคำนวณทำให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกับข้อมูลสภาพปัจจัยการเพาะปลูกแบบเรียลไทม์ในการวางแผนกิจกรรมทางการเกษตรได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

•          มีระบบบันทึกข้อมูลสภาพอากาศลงในฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ สามารถเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน และภายนอกโรงเรือนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้

•          มีฟังก์ชันอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ (ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในโรงเรือนได้ทุกที่ทุกเวลา

•          สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังโดยแสดงผลในรูปแบบของกราฟต่าง ๆ และสามารถเซฟกราฟข้อมูลต่าง ๆ เป็นไฟล์รูปภาพได้

•          สามารถเซฟข้อมูลย้อนหลังเป็นไฟล์ .txt เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอื่นได้

•          ระบบการให้แสงแดดเทียม ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีสม่ำเสมอในทุกฤดูกาล โดยเฉาพอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และ ฤดูหนาว ที่มีแสงแดดน้อย

•          เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และสารอาหารสำหรับระบบ Hydroponic ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำ และปุ๋ยได้เหมาะสมกับความต้องการของพืช

•          ระบบการให้สารอาหารแก่พืชอัตโนมัติสำหรับระบบ Hydroponic ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนทางด้านแรงงานของเกษตรกร

•          เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ และควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน

Smart Farming สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Smart Farming เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.png
ประโยชน์

•          เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถติดตามความเป็นไป ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และคุณภาพของน้ำในฟาร์มทำให้สามารถรู้เท่าทันความเป็นไป และสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง ทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้ ช่วยลดการสูญเสียก่อนที่จะเกิดขึ้น (ด้วยฟังก์ชั่นการเตือนภัย)                                               

•          ข้อมูลที่เก็บได้จากเซนเซอร์ต่างๆ จะเป็นข้อมูล Big Data ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโมเดลการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้เกษตรกรลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน ต้นทุนด้านอาหาร และลดความเสียหายได้

•          เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้ผู้ใช้เป็นอย่างมาก โดยการแทนที่เทคโนโลยีเดิมที่ต้องเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ตัวอย่างน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการตรวจวัดน้ำแบบออนไลน์ และ เรียลไทม์ ณ จุดที่สนใจด้วย

Smart Farming สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Smart Farming ฟาร์มปศุสัตว์.png
ประโยชน์

•          สามารถติดตามข้อมูลพิกัด GPS ของสัตว์และ กิจกรรมต่างๆ ของสัตว์ทั้งกลางวันและกลางคืน

•          สามารถติดตามการเคลื่อนที่ และรู้ได้ว่าสัตว์ชอบเดินไปตรงจุดไหนมากที่สุด เพื่อศึกษาพฤติกรรมสัตว์

•          สามารถใช้คำนวณจำนวนการเดินของสัตว์ เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณพลังงานที่สัตว์ใช้ในแต่ละวัน

•          สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ย้อนหลังเพื่อดูความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น

            -    พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสัตว์ในไร่

            -    วิเคราะห์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสัตว์เพื่อพยากรณ์การเข้าสู่                                        ช่วงผสมพันธ์ การตกไข่ หรือการคลอดลูก เป็นต้น

            -    สร้างโมเดลการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่

            -    ติดตามเส้นทางการเดินของสัตว์และรายงานผลในรูปแบบของกราฟ                                       ผ่านทางโปรแกรมแสดงผลบนเว็บไซต์หรือบนมือถือ

•          สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่กำหนด

•          สามารถตรวจวัดกลิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนเพื่อช่วยในการบริหารจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนแวดล้อมโดยรอบ

bottom of page