top of page

ICT Services Business

 

การให้บริการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน อาทิ งานให้คำปรึกษา (ICT Consulting)

งานติดตั้ง (ICT Installation) การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) และซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) ทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

 

บริษัท The Expert ICT มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้าน IT มากว่า 20 ปี สามารถให้บริการได้ตลอด

24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทางโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, E-mail รวมทั้งการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ และยังรวมถึงการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา

Download
bottom of page