top of page
ห้องประชุม

Conference

Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png

     ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถทําการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียงของ
ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม (Presentation) พร้อมรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน

ด้วยการใช้ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรม

การประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมสนทนาต่างๆ

customer-service-agent.png

ขนาดห้องประชุม

Untitled-1.jpg
bottom of page