top of page
การบันทึกคลาสภาษาอังกฤษ

Digital Education

Facebook_Logo_(2019).png
line-icon.png

เป็นการเรียนการสอนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดอย่างมีระบบพร้อมทั้งช่วยครูผู้สอนในการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเกมส์ต่างๆ เป็นต้น ข้อดีของ Digital Education นอกจากจะพัฒนาความคิดของผู้เรียนและช่วยครูในการเตรียมการสอนและผู้เรียนมีอิสระ

ที่จะเลือกเรียนทบทวนได้จากที่ไหน เวลาใดก็ได้ตามอัธยาศรัย

customer-service-agent.png

ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง?

bottom of page